Sprawy Gospodarcze - Radca Prawny Ostrowiec Swietokrzyski

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sprawy Gospodarcze

SPRAWY GOSPODARCZE

Obowiązująca do maja 2012 roku ustawa z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian istotnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim mogą one dochodzić swych roszczeń w toku postępowań sądowych. Wskazać należy, iż ustawodawca zlikwidował odrębne postępowania w sprawach gospodarczych określone w przepisach ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. Likwidacja odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, także choćby jedna ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej powoduje między innymi.:     
-przekształcenia podmiotowe będą dopuszczalne,
-sąd będzie mógł w razie uzasadnionej potrzeby udzielić stronom postępowania   występującym bez profesjonalnego pełnomocnika niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych,
- w toku sprawy strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika będzie zobowiązana wnosić bezpośrednio odpisy pism procesowych wraz z załącznikami tylko wtedy, gdy druga strona również będzie reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika; wcześniej taki obowiązek istniał jeśli choćby jedna ze stron była reprezentowana przez takiego pełnomocnika(...)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego