Blog Tomasza Monte - Radca Prawny Ostrowiec Swietokrzyski

Idź do spisu treści

Menu główne:

miłej lektury...

Zapraszam do mojego blogu
Niebawem rozwinę poniższe zagadnienia, które na pewno Państwa zaintersują


Realizacja penalnych zobowiązań płatniczych pozwanego
Odpowiedzialność karna opiera się na zasadzie indywidualizacji
oceniany jest czyn konkretnego człowieka z uwzględnieniem jego zamiaru i stopnia zawinienia…….Likwidacja masy upadłości następuje w drodze sprzedaży jej składników……


Czynność procesowa cofnięcia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego jako przejaw odwołalności czynności procesowych oraz ochrony publicznych praw podmiotowych jednostki
Naczelny Sąd Administracyjny i inne sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie, poprzez kontrolę działalności administracji publicznej ….


Narasta w obrocie gospodarczym zjawisko zakładania działalności gospodarczej na podstawie podstępnie wyłudzonych dowodów osobistych
Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników……


Przedsiębiorcy rozliczą podatek dochodowy tylko elektronicznie
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ……………
Projekt nowelizacji zakłada nałożenie na płatników PIT i podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku……


Opodatkowanie przychodów ze świadczenia pomocy prawnej z urzędu
Przychód ze świadczenia pomocy prawnej z urzędu powinien zostać rozpoznany z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia przyznającego wynagrodzenie……


Sądowe stosowanie prawa wspólnotowego w świetle przepisów rozporządzenia regulującego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
Uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych dotyczy bezspornych roszczeń pieniężnych …

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego