Artykuły - Radca Prawny Ostrowiec Swietokrzyski

Idź do spisu treści

Menu główne:

ALIEMNTY
W oparciu o treść art. 133§ 1 k.r.o. , rodzice są zobowiązani do łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W polskim systemie prawnym o obowiązku alimentacyjnym orzeka sąd na wniosek (pozew) osoby uprawnionej tj. (...)  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI PRZEDSIĘBIORSTWA PO PODZIALE MAJĄTKU
Orzeczenie sądu o podziale majątku wspólnego, nie ma wpływu na odpowiedzialność małżonków za długi zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa w tym zobowiązań zaciągniętych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (...)   

SPRAWY O ZAPŁATĘ
Radca Prawny Tomasz Monte wydaje opinie, udziela porad a także prowadzi sprawy sądowe o zapłatę. Tego rodzaju sprawy najczęściej występują w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami. Występują również pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Kancelaria Radcy Prawnego w Ostrowcu Świętokrzyskim (województwo świętokrzyskie), reprezentuje klientów przed sądami, udziela porad, wydaje opinie prawne oraz sporządza umowy (...)          

SPRAWY O ROZWÓD
Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Sądem I instancji jest Sąd Okręgowy w Kielcach (jeśli chodzi o małżonków zamieszkujących w województwie świętokrzyskim). Rozwód należy traktować jako rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez Sąd. Orzeczenia sądowe jakie mogą zapaść to: orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie stron, rozwód z orzekaniem o winie stron (...)

NAJEM I DZIERŻAWA
Umowa najmu i dzierżawy, są umowami które są do siebie bardzo zbliżone. Strony najczęściej zawierają takie umowy w formie pisemnej. Definicję umowy najmu zawiera treść art.  659§ 1  kodeksu cywilnego w którym czytam, iż przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (...)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Postępowanie egzekucyjne należy określić jako normy prawne, których zapisy najdziemy w kodeksie postępowania cywilnego. Celem postępowania egzekucyjnego jest przymuszenie dłużnika do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela. W polskim systemie prawnym mamy również doczynienia z odrębnymi regulacjami w przedmiocie postępowania egzekucyjnego w administracji, mającego na celu przymuszenie przez organy administracyjne wykonania obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym.  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego